ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น :อ่าน 27 คน ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :อ่าน 39 คน ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 95 คน ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 74 คน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ :อ่าน 74 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
รายงานวิจัย อบต.กันตังใต้ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 249 คน] เมื่อ 27 ธ.ค. 2562
รายงานวิจัย-อบต.กันตังใต้-60 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 263 คน] เมื่อ 19 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1