ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น :อ่าน 27 คน ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :อ่าน 39 คน ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 95 คน ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร :อ่าน 74 คน เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕ :อ่าน 75 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกองช่าง
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
แบบฟอร์มใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 359 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2558
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 361 คน] เมื่อ 09 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1