แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตาม พรบ สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม :อ่าน 3 คน เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ :อ่าน 8 คน คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ :อ่าน 13 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 :อ่าน 18 คน มาตการสกัดกั้นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน :อ่าน 35 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานกิจการด้านการเงินการคลัง
 
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
 
งบการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 27 คน] เมื่อ 15 ธ.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 85 คน] เมื่อ 08 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2