ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร :อ่าน 5 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง :อ่าน 4 คน ประชาสัมพันธ์ "ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อรองรับการประกาศเจตนารมณ์ "ตรังเมืองปลอดโฟมและลดขยะพลาสติก" :อ่าน 8 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น :อ่าน 63 คน ประชาสัมพันธ์รับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น :อ่าน 65 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลจัดซื้อ- จัดจ้าง
     
สรุปผลจัดซื้อ- จัดจ้าง ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2565